Στοιχεία Νομικών Προσώπων

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ (VIES) των εταιρειών που είναι καταχωρημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η υπηρεσία σας επιτρέπει να επαληθεύσετε την ισχύ του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) / ΦΠΑ μιας εταιρίας, τον οποίο έχει χορηγήσει η αρμόδια ελληνική υπηρεσία. Η επαλήθευση γίνεται σε σχέση με την εθνική βάση δεδομένων ΦΠΑ της Ελλάδας. Ενδεικτικά, μπορείτε να πληροφορηθείτε για την εγκυρότητα του ΑΦΜ / ΦΠΑ, την επωνυμία, τα στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησης. Τα στοιχεία παρέχονται online από το Σύστημα VIES.

Εισάγετε τον Α.Φ.Μ που σας ενδιαφέρει: